مرکز تلفن ابری سیموتل (اشتراکی)

مرکز تلفن ابری پلن برنزی
 • 5 عدد داخلی
 • 1 عدد صف تماس
 • دارد منشی گویا
 • ساده گزارشگیری
 • دارد مانیتورینگ زنده
مرکز تلفن ابری پلن نقره ای
 • 10 عدد داخلی
 • 3 عدد صف تماس
 • دارد منشی گویا
 • ساده گزارشگیری
 • دارد مانیتورینگ زنده
 • دارد شنود آنلاین
مرکز تلفن ابری پلن طلایی
 • 20 عدد داخلی
 • 8 عدد صف تماس
 • دارد منشی گویا
 • حرفه ای گزارشگیری
 • دارد مانیتورینگ زنده
 • دو ماه ضبط مکالمه
 • دارد شنود آنلاین
مرکز تلفن ابری پلن الماس
 • دارد خط معمولی رایگان
 • 40 عدد داخلی
 • 10 عدد صف تماس
 • دارد منشی گویا
 • حرفه ای گزارشگیری
 • دارد مانیتورینگ زنده
 • شش ماه ضبط مکالمه
 • دارد شنود آنلاین
مرکز تلفن ابری پلن پلاتینیوم
 • دارد خط معمولی رایگان
 • 100 عدد داخلی
 • نامحدود صف تماس
 • دارد منشی گویا
 • حرفه ای گزارشگیری
 • دارد مانیتورینگ زنده
 • نامحدود ضبط مکالمه
 • دارد شنود آنلاین
مرکز تلفن ابری پلن پلاس
 • دارد خط معمولی رایگان
 • 500 عدد داخلی
 • نامحدود صف تماس
 • دارد منشی گویا
 • حرفه ای گزارشگیری
 • دارد مانیتورینگ زنده
 • نامحدود ضبط مکالمه
 • دارد شنود آنلاین
 • دارد فون وب