سرویس تلفن ثابت اینترنتی آسیاتک

شماره تلفن معمولی آسیاتک

انتخاب شماره توسط سیستم

خرید با اعتبار اولیه 1 ماهه 50هزار تومان

برای خرید شماره دلخواه لطفا قبل از خرید شماره مد نظر خود را با پیش شماره 9101 و یا 9130 به صورت تیکت استعلام نمایید

 • رایگان
  هزینه تماس درون شبکه ای
 • هر دقیقه 45 ريال
  هزینه تماس تلفن ثابت داخل استان
 • هر دقیقه 330 ريال
  هزینه تماس تلفن ثابت بین استان
 • هر دقیقه 625 ريال
  هزینه تماس به تلفن همراه
شماره تلفن برنزی آسیاتک

انتخاب شماره توسط سیستم

برای خرید شماره دلخواه لطفا قبل از خرید شماره مد نظر خود را با پیش شماره 9101 و یا 9130 به صورت تیکت استعلام نمایید

 • رایگان
  هزینه تماس درون شبکه ای
 • هر دقیقه 45 ريال
  هزینه تماس تلفن ثابت داخل استان
 • هر دقیقه 330 ريال
  هزینه تماس تلفن ثابت بین استان
 • هر دقیقه 625 ريال
  هزینه تماس به تلفن همراه
شماره تلفن نقره ای آسیاتک

انتخاب شماره توسط سیستم

برای خرید شماره دلخواه لطفا قبل از خرید شماره مد نظر خود را با پیش شماره 9101 و یا 9130 به صورت تیکت استعلام نمایید

 • رایگان
  هزینه تماس درون شبکه ای
 • هر دقیقه 45 ريال
  هزینه تماس تلفن ثابت داخل استان
 • هر دقیقه 330 ريال
  هزینه تماس تلفن ثابت بین استان
 • هر دقیقه 625 ريال
  هزینه تماس به تلفن همراه
شماره تلفن طلایی آسیاتک

انتخاب شماره توسط سیستم

برای خرید شماره دلخواه لطفا قبل از خرید شماره مد نظر خود را با پیش شماره 9101 و یا 9130 به صورت تیکت استعلام نمایید

 • رایگان
  هزینه تماس درون شبکه ای
 • هر دقیقه 45 ريال
  هزینه تماس تلفن ثابت داخل استان
 • هر دقیقه 330 ريال
  هزینه تماس تلفن ثابت بین استان
 • هر دقیقه 625 ريال
  هزینه تماس به تلفن همراه
شماره تلفن پلاتینیوم آسیاتک

انتخاب شماره توسط سیستم

برای خرید شماره دلخواه لطفا قبل از خرید شماره مد نظر خود را با پیش شماره 9101 و یا 9130 به صورت تیکت استعلام نمایید

 • رایگان
  هزینه تماس درون شبکه ای
 • هر دقیقه 45 ريال
  هزینه تماس تلفن ثابت داخل استان
 • هر دقیقه 330 ريال
  هزینه تماس تلفن ثابت بین استان
 • هر دقیقه 625 ريال
  هزینه تماس به تلفن همراه